hl house

nemza

lobo

Znalecké posudky a odhady cen   
nemovitého majetku

 

Nabízíme zpracování znaleckých posudků a odhadů cen nemovitostí pro různé účely.

Znalecké posudky zpracováváme například pro účely:
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • stanovení ceny pro určení daní a poplatků
 • určení ceny nepeněžitého vkladu do společnosti
 • exekuce, dražby, insolvence, zástavy
 • soudní spory
Odhady a odborná ocenění zpracováváme například pro účely:
 • podklad pro vypořádání při dědickém řízení
 • podklad pro prodej či koupi nemovitosti (určení tržní hodnoty)
 • jiné účely
Podklady pro zpracování znaleckých posudků:
 • aktuální výpis z katastru nemovitostí
 • kopie katastrální mapy
 • geometrický plán, je li vyhotoven a dohádatelný
 • kupní smlouva s vyznačením vkladu do katastru nemovitostí
 • územní rozhodnutí nebo rozhodnutí o umístění stavby
 • stavební povolení, kolaudační rozhodnutí
 • projektová dokumentace
 • dříve zpracované znalecké posudky či odhady ceny nemovitostí
 • smlouvy omezující vlastnická práva k nemovitostem (zástavní smlouvy, věcná břemena)